คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อรับทุนจ้างงาน ภาคการศึกษาพิเศษ 2558

ทุนจ้างงาน
เกณฑ์การรับสมัคร
          - เป็นนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและผ่านการเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
          - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
          - มีความประพฤติดีและสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่คณะกำหนด
 
**จำนวนทุนมีจำกัด การพิจารณาขึ้นอยู่กับผู้จ้างงานและคณะกรรมการทุนการศึกษา
 
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 18 พฤษภาคม 2559 โดยส่งที่พี่วิชชุดา ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ดาวน์โหลดใบสมัครทุนจ้างงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ระยะเวลาการทำงาน: ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 - 31 กรกฎาคม 2559
- อัตราค่าตอบแทน:  ชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 2,000 บาท
 
 
หมายเหตุ นักศึกษาที่สมัครทุนจ้างงานของมหาวิทยาลัย แต่ต้องการทำงานกับหน่วยงานในคณะฯ ต้องสำเนาใบสมัครทุนให้พี่วิชชุดา ที่ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย ภายใน  18 พฤษภาคม 2559 หากนักศึกษาไม่ส่งสำเนาให้พี่วิชชุดาหรือไม่ส่งภายในวันที่ 18 พ.ค. 2559 ขอสงวนสิทธิ์ให้นักศึกษาทำงานที่หน่วยงานอื่นๆ ในมจธ.