ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
 
……………………............................................................................
 
                    เพื่อให้การดำเนินงานบริหารกิจการทั้งปวงเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ดังนั้น คณะ ฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559  ดังต่อไปนี้
 
รหัสนักศึกษา             ชื่อ               นามสกุล                             ตำแหน่ง
57130500028          ทรงฤทธิ์       เกิดผล                                 นายก
57130500060          พุฒิพงษ์      เจริญยิ่งสถาพร                     รองนายก
57130500233          พงศธร         ศิริวงศ์                                 รองนายก
57130500011          จิรลักษณ์      สมจิตร                                เลขานุการ
57130500085          สุพิชญา       กันทาวงศ์                           เหรัญญิก
57130500131          ณพล           สุขประจักษ์ทอง                   สถานที่
57130500141          ภูริชญา        ฮะเจริญ                               กิจกรรม
57130500243          คุณากร        นุ่มนิ่ม                                 กิจกรรม
57130500072          วชิรวิทย์       ปาปะกะ                              สวัสดิการ
57130500067          เมลดา         กนกโชติวรการ                  ประชาสัมพันธ์
57130500001          กมลชนก      สุรังค์กาญจนจัย                 คณะกรรมการ
57130500022          ณัฐชญา       สีหะวงษ์                           คณะกรรมการ
57130500035          ธิดารัตน์      เหลืองประเสริฐ                  คณะกรรมการ
57130500087          สุรีภรณ์       มอญถนอม                         คณะกรรมการ
57130500090          อธิวัชร์        แสงแก้ว                             คณะกรรมการ
57130500102          จิรายุ           ไชยมาลา                           คณะกรรมการ
57130500103          ฉันทิกา       นิรัติศัยโสภิญ                      คณะกรรมการ
57130500215          พิชชาพร     สยะรักษ์                             คณะกรรมการ
57130500229          ฐิตาพร        คุ้มพาล                              คณะกรรมการ
58130500039          ธีรสินธุ์        ฐิติธรรมรัชต์                       คณะกรรมการ
58130500041          นทีกานต์    แตงร่ม                                คณะกรรมการ
58130500048          ปฏิพัทธ์      เรืองสวัสดิ์                          คณะกรรมการ
58130500055          พัชรีภรณ์     ศรีเจริญ                             คณะกรรมการ
58130500058          ภาณุพงศ์     ช่อระกำ                             คณะกรรมการ
58130500062          รัชชานนท์  บุญจำรูญ                            คณะกรรมการ
58130500080          สุธีรา          นิธิบุญหิรัญ                         คณะกรรมการ
58130500251          ฌัชการ       อยู่อ่อน                               คณะกรรมการ
                               
ประกาศ  ณ วันที่  10 พฤษภาคม 2559