ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของหลักสูตร

ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของหลักสูตร

 

1. ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 (สาขา IT, CS)

 

2. ระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (สาขา IT, BIS, SE, CS)

 

3. ระดับปริญญาเอกชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (สาขา IT, CS)

 

ลิงค์แบบสอบถามความพึงพอใจของหลักสูตร