ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม FirmPresentation : October 2015 - March 2016

 

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม FirmPresentation : October 2015 - March 2016  
---------------------------------------------- 

FirmPresentation : October 2015 >>> Download รายชื่อ

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นับเป็นชั่วโมงปัจฉิมนิเทศ ได้แก่ 

  • FirmPresentation : DST Worldwide Services (Thailand) Limited วันที่ 5/10/2015

  • FirmPresentation : SCB วันที่ 12/10/2015

  • FirmPresentation : Lazada Co., Ltd. วันที่ 19/10/2015

  • FirmPresentation : Freewill Solutions Company Limited วันที่ 26/10/2015

--------------------------------------------------------------------------------- 

FirmPresentation : November 2015  >>> Download รายชื่อ

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นับเป็นชั่วโมงปัจฉิมนิเทศ ได้แก่ 

  • Firm presentation : Gosoft วันที่ 2/11/2015

  • FirmPresentation : Garena วันที่ 9/11/2015

  • FirmPresentation :  คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่  23/11/2015

-------------------------------------------------------------------------------------- 

FirmPresentation : SIT Career Day 2016 วันที่ 18/01/2016  >>> Download รายชื่อ

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นับเป็นชั่วโมงปัจฉิมนิเทศ

--------------------------------------------------------------------------------------- 

FirmPresentation : March 2016  CDG  วันที่  23/03/2016 >>> Download รายชื่อ

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นับเป็นชั่วโมงปัจฉิมนิเทศ

---------------------------------------------------------------------------------------