กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท

สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโทที่กำลังจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษา 1/2560

(สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์รอบกุมภาพันธ์ และเมษายน)

กรอกประวัติได้ที่ URL : http://webapp1.sit.kmutt.ac.th/new_student/

กำหนดการ : ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. - 16 ก.ค. 2560