กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท

สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโทที่กำลังจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษา 2/2560

(สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น)

กรอกประวัติได้ที่ URL : https://webapp1.sit.kmutt.ac.th/new_student/

กำหนดการ : ตั้งแต่วันที่ 10-31 มกราคม 2561