ประเมินการเรียนการสอน B.Sc.IT

URL : https://www.sit.kmutt.ac.th/evaluation/IT/

  • นักศึกษาสามารถ Login โดยใช้ User และ Password e-Mail ของคณะ

  • ใช้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปัจจุบันเท่านั้น

  • นักศึกษาควรประเมิน LF หรือ TA ทุกวิชาให้ครบภายในครั้งเดียว

  • นักศึกษาปริญญาตรีสาขา IT ประเมินตั้งแต่วันที่ 7-274 พฤษภาคม 2561

  • หากข้อมูลวิชาเรียนผิดพลาด กรุณาติดต่อคุณพรทิพย์ ที่เบอร์ 02-470-9857 หรือ e-Mail pornthip@sit.kmutt.ac.th