ประเมินการเรียนการสอน M.Sc.

  • นักศึกษาสามารถ Login โดยใช้ User และ Password e-Mail ของคณะ เช่น 50440645
  • ใช้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปัจจุบันเท่านั้น
  • นักศึกษาควรประเมินทุกวิชาให้ครบภายในครั้งเดียว
  • เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก/โท สาขา IT, BIS, CS และ Software Engineering
  • รอบสุดท้าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2560
  • นักศึกษาต้องเข้าประเมินการสอน ตามวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค 2/2559
    ถ้าไม่เข้าระบบประเมิน คณะฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ประกาศผลการเรียน
หมายเหตุ กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าระบบประเมินของมหาวิทยาลัยได้ ให้ คลิกที่นี่