ทุนเพชรพระจอมเกล้า “สนับสนุนกลุ่มวิจัย”

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               ทุนซึ่งสนับสนุนกลุ่มวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คลัสเตอร์วิจัยมหาวิทยาลัย NRU Cluster และ R&D Cluster ดังนี้

                         NRU Cluster

                             + โครงการกลุ่มวิจัยด้านพลังงานและระบบสิ่งแวดล้อม (Energy and Environment)

                             + โครงการกลุ่มวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรมชีวภาพและอาหาร (Bioscience , Bioengineering and food)

                             + โครงการกลุ่มวิจัยด้าน วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ(Materials Science and Materials Engineering)

                             + โครงการกลุ่มวิจัยด้านการผลิตและระบบอัตโนมัติ (Manufacturing &Automation Systems)

                             + โครงการกลุ่มวิจัยด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ(Computational Science, Engineering and Information Technology)

 

                         R&D Cluster

                             + คลัสเตอร์คุณภาพอากาศในอาคารและการจัดการพลังงาน (Indoor Air Quality and Energy Management - IAQE)

                             + คลัสเตอร์วิจัยนโยบาย (Policy Research)

 

          เงื่อนไขทุน

 

              1. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในระดับปริญญาตรี และได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอก และให้ได้รับทุน หรือ

              2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยแต้มเฉลี่ยสะสม ≥ 3.25 และได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและให้ได้รับทุน หรือ

              3. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทด้วยแต้มเฉลี่ยสะสม ≥ 3.50 และได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและให้ได้รับทุน

              ทั้งนี้ ในระหว่างการรับทุนจะต้องมีแต้มเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25 ในระดับปริญญาโท และ 3.50 ในระดับปริญญาเอก ยกเว้นหลักสูตรซึ่งไม่มีการศึกษารายวิชาจะต้องมีความก้าวหน้าของงานวิจัยระดับดีและก่อนจบการศึกษาจะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 ชิ้น/ทุน

 

              กรณีผลการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่ได้รับทุนการศึกษา แต่หากในปีการศึกษาต่อไปมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ จะได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อไป

       

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

 

               พ.ค. และ พ.ย

 

          มูลค่าทุน

 

               ทุนละ 50,000 บาทต่อปีการศึกษา ตามระยะเวลาในหลักสูตร

 

               1. มูลค่าทุนละ 50,000 บาท ต่อปีการศึกษาตามระยะเวลาในหลักสูตร

               2. มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินทุนในปีการศึกษาแรกที่รับทุน 50,000 บาท

               3. มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินทุนในปีการศึกษาถัดไป 25,000 บาท และจะได้รับเงินทุนอีก 25,000บาท เมื่อนักศึกษามีบทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวน 1 ชิ้น

 

          แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

              ติดต่อที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี โทร 02 4708097-8 ,02 4708107