การปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับงานวิจัย

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               คณะฯ ได้สนับสนุนการปรับปรุงอุปกรณ์การวิจัยให้แก่อาจารย์/นักวิจัยเพื่อส่งเสริมการทำวิจัย

 

          เงื่อนไขทุน

 

              1. อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

              2. สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์สำหรับงานวิจัย 13,000 บาทต่อคนต่อปี

 

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

 

               ตลอดปีงบประมาณ

 

          มูลค่าทุน

 

               จำนวนเงินไม่เกิน 13,000 บาทต่อคนต่อปี

 

          แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

              บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับงานวิจัย

 

          ติดต่อ

 

               ปวีณา มงคลพงศ์สิริ

               โทร. 02-470-9815

               paweena@sit.kmutt.ac.th