การส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ หรือ วารสารวิชาการในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

 

          เงื่อนไขทุน

 

              1. อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

              2. สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 80,000 บาทต่อปีและไม่ให้นำเงินสนับสนุนที่เหลือไปสมทบในปีงบประมาณถัดไป

              3. การพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการใช้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2552

 

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

 

               ตลอดปีงบประมาณ

 

          มูลค่าทุน

 

               ไม่เกินจำนวนเงิน 80,000 บาทต่อปีและไม่ให้นำเงินสนับสนุนที่เหลือไปสมทบในปีงบประมาณถัดไป

 

          เอกสารหลักฐาน

 

             1. เอกสารใบตอบรับในวารสารและหรือการประชุมวิชาการ

             2. เอกสาร reviewer อย่างน้อย2 คน

             3. เอกสารลงทะเบียนในวารสารและหรือการประชุมวิชาการ

 

          แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

             1. ข้อความ ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

          ติดต่อ

 

               ปวีณา มงคลพงศ์สิริ

               โทร. 02-470-9815

               paweena@sit.kmutt.ac.th