การส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ใหม่ด้านวิจัยและการเรียนการสอน

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               คณะฯ ได้สนับสนุนการวิจัยเบื้องต้นให้แก่อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยและการเตรียมการสอน

 

          เงื่อนไขทุน

 

              1. อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

              2. สนับสนุนคอมพิวเตอร์ ในวงเงิน 40,000 บาท และอุปกรณ์การวิจัยเบื้องต้น รวมทั้งหมดไม่เกิน 80,000 บาท ให้กับอาจารย์ใหม่

 

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

 

               ตลอดปีงบประมาณ

 

          มูลค่าทุน

 

               จำนวนเงินไม่เกิน 80,000 บาท

 

          แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

             

 

          ติดต่อ

 

               ปวีณา มงคลพงศ์สิริ

               โทร. 02-470-9815

               paweena@sit.kmutt.ac.th