ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศต้องการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของงานวิจัยของคณะฯ จึงได้จัดทำโครงการทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขึ้นเพื่อให้ทุนแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพด้านการวิจัยสูง โดยมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

          เงื่อนไขทุน

ทุนการศึกษาแบ่งเป็น  2 รูปแบบ ดังนี้

1.     ทุนการศึกษาแบบเต็มตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร (ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี โดยนับจากวันที่ลงทะเบียนในเทอมแรกของหลักสูตร) และค่าครองชีพ ดังต่อไปนี้

  ค่าบำรุงการศึกษาตามจริงซึ่งระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร

  ค่าหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ไม่เกินจำนวนหน่วยกิต ที่จำเป็นสำหรับการจบการศึกษาตามหลักสูตร

  ค่าครองชีพ เดือนละ 12,000 บาท นับจากวันที่ได้รับทุน จนครบระยะเวลาการศึกษาหลักสูตร (ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี โดยทั้งหมดนับจากวันที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรกของหลักสูตร)

2.     ทุนการศึกษาแบบเต็มตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร (ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี โดยนับจากวันที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรกของหลักสูตร) ดังต่อไปนี้

  ค่าบำรุงการศึกษาตามจริงซึ่งระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร

 

  ค่าหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ไม่เกินจำนวนหน่วยกิต ที่จำเป็นสำหรับการจบการศึกษาตามหลักสูตร

          คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา

                 1) ต้องสมัครและผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
                 2) ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่รับรองเป็นอาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการสนับสนุนงานวิจัยของคณะฯ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้น
                 3) นักศึกษาผู้ขอรับทุนต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 ในระดับปริญญาโท  หรือ 3.25 ในระดับปริญญาตรี
                 4) สำหรับผู้ขอรับทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วต้องมีผลงานวิชาการตีพิมพ์ หรือ เสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (โดยพิจารณาจากคุณภาพของผลงานที่เผยแพร่) 
                 5) นักศึกษาปริญญาโทที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปริญญาเอก (upgrade) จะต้องได้เกียรตินิยม และ/หรืออยู่ใน 10% แรกของชั้นในระดับปริญญาตรี หรือมีผลการเรียนที่อยู่ในระดับดีและมีผลงานตีพิมพ์หรือเสนอในที่ประชุมวิชาการที่ สกว. ยอมรับ                            (โดยพิจารณาจากคุณภาพของผลงานที่เผยแพร่)
                 6) สามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลา ในขณะที่ได้รับทุนนี้ 
               7) กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการการสอบคัดเลือกของคณะและถือการตัดสินดังกล่าวเป็นที่สิ้นสุด

        ขั้นตอนการสมัคร สำหรับผู้สนใจทุนการศึกษาโครงการนี้

1.     สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. ตามช่องทางปกติ

2.     ยื่นใบสมัครรับทุนการศึกษาโครงการทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ คุณปวีณา มงคลพงศ์สิริ ที่ email: paweena@sit.kmutt.ac.th 

3.     คณะกรรมการโครงการทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาผลการสอบเข้าศึกษาต่อและข้อมูลจากใบสมัครขอรับทุน

4.     แจ้งผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเข้าสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ

5.     ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา

6.     ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการนี้ต้องทำสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา

 

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

            ทุกภาคการศึกษา

         

          มูลค่าทุน

 

               สนับสนุนค่าบำรุงและค่าหน่วยกิตตลอดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

 

          เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1.     แบบฟอร์มใบสมัครรับทุน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงจำนวน 1 รูป

2.     Transcript ปริญญาตรี/ปริญญาโท

3.     ผลงานวิชาการที่ผ่านมา

4.     ข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการให้พิจารณาทุนการศึกษา

 

          ติดต่อ

 

               ปวีณา มงคลพงศ์สิริ

               โทร. 02-470-9815

               paweena@sit.kmutt.ac.th