- ข้อมูลเบื้องต้นของสาขาวิชาวิทยากาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรนี้ ดำเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด  โดยคณาจารย์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  รวมทั้งนักศึกษาในหลักสูตรบางส่วนจะเป็นนักศึกษาชาวต่างประเทศ  โครงสร้างของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  วิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับสากลจาก IEEE และ ACM และเน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ
หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพในสาขาคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศกับบริษัท และองค์กรนานาชาติในประเทศไทย หรือประสงค์จะประกอบอาชีพสาขานี้ในต่างประเทศ หรือตั้งใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ