ทุนสมาคมราชกรีฑาสโมสร

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               เป็นทุนที่ได้รับการอุดหนุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา

 

          เงื่อนไขทุน

 

              1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยฯ

 

              2. เป็นผู้มีความประพฤติดี

 

              3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

              4. มีคะแนนเฉลี่ยเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยมีการลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

 

               ตุลาคม-มกราคม.

 

          มูลค่าทุน

 

               3 ทุน ไม่เกิน 15,000 บาท/ทุน ไม่เกิน 2 ปี

 

          แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

              • ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ โทร. 0-2470-8154, 0-2470-8340-1