มูลนิธิเพื่อการศึกษาคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               เป็นทุนจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาคอมพิวเตอร์และการสื่อสารซึ่งได้มอบทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาด้านซอฟแวร์ของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และการสื่อสารของ มจธ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อยแต่เรียนดีได้ศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมิต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษา

 

          เงื่อนไขทุน

 

              1. เป็นนักศึกษาปริญญาโท ปี 1 ไม่จำกัดสาขา โดยต้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และการสื่อสารใน หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

              2. เป็นนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องรายได้ของครอบครัว โดยมีหนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง ยืนยันต่อมูลนิธิฯ

 

              3. GPA ไม่ต่ำกว่า 3.25

 

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

 

               มิถุนายน.-สิงหาคม.

 

          มูลค่าทุน

 

               ไม่เกิน 90,000 บาท/ทุน

 

          แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

              • สำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ โทร. 0-2470-8154, 0-2470-8340-1