กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล

 

          กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ได้แก่ ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองทุนเพื่อการศึกษา โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

 

          ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 

          เงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)