เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันกับนักวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ ทั้งการเสนอผลงานแบบปากเปล่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการใช้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2552

 

          เงื่อนไขทุน

 

          1. การพิจารณาให้เงินอุดหนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(อย่างย่อ) ดังนี้

 

              1.1 พิจารณาจากมาตรฐานของการประชุมวิชาการนานาชาติในการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าในที่ประชุมวิชาการนานาชาติและการเสนอผลงานในรูปแบบของโปสเตอร์ในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ โดยให้การสนับสนุนคนละไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี ในวงเงินตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

 

              1.2 พิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่จะไปเสนอที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ควรเป็นผลงานที่ทำในประเทศไทยซึ่งหน่วยงานรับรองว่าได้มาตรฐาน และคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ขอเงินอุดหนุน ได้แก่ ระยะเวลาของการปฏิบัติงานของผู้ขอเงินอุดหนุน

 

              1.3 พิจารณาจากมาตรฐานของวารสารวิชาการนานาชาติในการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยสนับสนุนให้บุคลากรที่เป็น Corresponding Author ซึ่งผลงานทางวิชาการได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และ สำนักพิมพ์เรียกเก็บค่าตีพิมพ์ สนับสนุนวงเงินตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท และไม่ให้นำเงินสนับสนุนที่เหลือไปสมทบในปีงบประมาณถัดไป

 

              1.4 พิจารณาจากผลงานวิชาการของวารสารวิชาการนานาชาติที่จะไปตีพิมพ์เผยแพร่ ควรเป็นผลงานที่ทำในประเทศไทยซึ่งหน่วยงานรับรองว่าได้มาตรฐาน

 

          2. ยื่นขอรับการสนับสนุนที่กลุ่มงานส่งเสริมและจัดการงานวิจัย ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา

 

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

 

               ตลอดเวลา

 

          มูลค่าทุน

 

               1. สนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติในวงเงินตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท และไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี

 

               2. สนับสนุนในการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารวิชาการนานาชาติตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท

 

          เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 

               1. แบบ วจ-1

 

               2. แบบ กค.1001สำหรับพนักงาน

 

               3. แบบ กค.1006 สำหรับพนักงาน

 

               4. แบบ 8708 สำหรับข้าราชการ

 

               5. แบบ กค. 1002

 

              

 

          แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

              • ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ พ.ศ.2552

 

              • ขั้นตอนการดำเนินการ

 

              • Flow กระบวนการขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (Conference)

 

              • ข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มงานส่งเสริมและจัดการงานวิจัย ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา