ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เกณฑ์การขอรับทุนและช่วงเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยขึ้นอยู่กับแต่ละแหล่งทุน

 

          เงื่อนไขทุน

 

              ขึ้นอยู่กับแต่ละแหล่งทุน

 

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

 

               ขึ้นอยู่กับแต่ละแหล่งทุน

 

          มูลค่าทุน

 

               ขึ้นอยู่กับแต่ละแหล่งทุน

 

          แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

              • ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

 

              • ขั้นตอนการบริหารโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มจธ.

 

              • แบบฟอร์มประกาศโครงการ [Doc]

 

              • แบบขออนุมัติประกาศโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก [Xls] / [PDF]

 

              • แบบขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก [Xls] / [PDF]

 

              • แบบขออนุมัติปิดโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก [Xls] / [PDF]

 

              • เว็บไซต์กลุ่มงานส่งเสริมและจัดการงานวิจัย ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา