โครงการสนับสนุนการวิจัยสำหรับการวิจัยในห้องปฎิบัติการวิจัย D-Lab, I-Lab, และ R-Lab

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับการวิจัยเกี่ยวกับ “E-Service for Aging Society” ในห้องปฎิบัติการวิจัย D-Lab, I-Lab, และ R-Lab

 

          เงื่อนไขทุน

 

              1. ผู้เสนอโครงการเป็นนักวิจัย หรือนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่สังกัดอยู่ในห้องปฏิบัติการวิจัยของ SIT

              2. สนับสนุนการทำวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย และวัสดุการวิจัย

              3. เสนอโครงการผ่านหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย D-Lab, I-Lab, และ R-Lab และ ผ่านการพิจารณาโครงการ โดย รศ.ดร.บวร ปภัสราทร และ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

              4. หัวหน้าโครงการที่ผ่านการพิจารณาโปรดแจ้งโครงการที่คุณปวีณา มงคลพงศ์สิริ Email Address: paweena@sit.kmutt.ac.th โทร. 0-2740-9815 เพื่อดำเนินการต่อไป

 

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

 

               สมัครได้ตั้งแต่ปัจจุบัน จนสิ้นสุดโครงการ

 

          มูลค่าทุน

 

               โครงการละไม่เกิน 5,000 บาท หรือ ไม่เกิน 10,000 บาท (พิจารณาตามขนาดของโครงการวิจัย)

 

          เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 

              1. รายละเอียดแบบเสนองาน/โครงการวิจัย

 

          ติดต่อ

 

               ปวีณา มงคลพงศ์สิริ

               โทร. 02-470-9815

               paweena@sit.kmutt.ac.th