โครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (งบประมาณแผ่นดินประจำปี)

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               โครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน เพื่อขอรับจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี ซึ่งต้องเป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปีสำหรับการทำวิจัยในงบประมาณ 2 ปีต่อไป โดยส่งให้คณะ/สำนัก/สถาบัน เพื่อรวบรวมจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย ก่อนส่งให้ศูนย์ฯ ดำเนินการตรวจสอบและสรุปส่งข้อเสนอโครงการทั้งหมดให้ วช.

 

          เงื่อนไขทุน

 

              1. ผู้ขอรับทุนต้องเสนอโครงการวิจัยตามแผนการวิจัยซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559

              2. มหาวิทยาลัยจะคิดค่าใช้จ่ายร้อยละ 5 เพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

              3. ผู้รับทุนต้องส่งรายงานความก้าวหน้าทุกรอบ 6 เดือนให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติทราบ โดยผ่านมหาวิทยาลัย ตามแบบ ต-1 ของ วช.

              4. ผู้รับทุนต้องรายงานสถานภาพโครงการโดยสรุป ณ เดือนมิถุนายน ให้มหาวิทยาลัยทราบและนำไปชี้แจงงบประมาณ ตามแบบรายงานสถานภาพฯ ของศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ

              5. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ผู้รับทุนต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม ให้มหาวิทยาลัย

 

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

 

               ประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี

 

          มูลค่าทุน

 

              

 

          เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 

              1. แบบเสนอโครงการวิจัย (ว 1 ด.)

 

              2. ประกาศ มจธ. หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนจากรัฐ พ.ศ.2550

 

              3. เว็บไซต์กลุ่มงานส่งเสริมและจัดการงานวิจัย ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา

 

              4. คู่มือการใช้ระบบ NRPM

 

              5. แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ วช. 1ช)

 

              6. คู่มือประกอบการเขียนแบบเสนอแผนงานวิจัย

 

              7. แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ วช. 1 ย/วช. 1 ด)

 

              8. คู่มือประกอบการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย