ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               สนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยให้มีโอกาสทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนักวิจัยหน้าใหม่ และใช้ทุนวิจัยนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเป็นฐานของโครงการวิจัยซึ่งมีโอกาสพัฒนาเป็นโครงการใหญ่ สามารถนำผลงานเบื้องต้นนี้ไปขอทุนวิจัยอื่นในอนาคต

 

          เงื่อนไขทุน

 

              1. งบประมาณปีละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และสามารถขอรับการสนับสนุนเป็นโครงการต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 ปี

              2. ต้องไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากที่ใดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุนภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย

              3. เป็นโครงการที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่กำลังเสนอขอ หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาขอรับทุนจากแหล่งทุนอื่น และโครงการที่มีนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentor) จะได้รับการพิจารณาก่อน

              4. กรณีที่มีโครงการวิจัยสมควรได้รับการสนับสนุนหลายโครงการและวงเงินรวมกันเกินกว่าเงินกองทุน คณะกรรมการฯ จะเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอเงินกองทุนเพิ่มต่อไป

              5. ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัย

              6. ผู้รับทุนต้องส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน จำนวน 2 ชุด ให้ผู้ติดตามโครงการพิจารณา

              7. ผู้รับทุนต้องส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 2 ชุด (ไม่ต้องเข้าเล่ม) ให้ผู้ติดตามโครงการพิจารณา

              8. เมื่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้รับทุนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม พร้อมแผ่นดิสก์

              9. ผู้รับทุนต้องส่งบทความเรื่องที่ได้รับทุนเผยแพร่

 

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

 

               เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี โดยแบ่งระยะเวลาขอรับทุน 2 รอบ ได้แก่

 

               รอบที่ 1 ปิดรับวันที่ 30 พฤศจิกายน

 

               รอบที่ 2 ปิดรับวันที่ 30 มิถุนายน

 

          มูลค่าทุน

 

               งบประมาณปีละไม่เกิน 100,000 บาท

 

          เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 

              1. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ

 

          แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

              • เว็บไซต์กลุ่มงานส่งเสริมและจัดการงานวิจัย ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา