ค่าตอบแทนแก่ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล

ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2544

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ในลักษณะเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันสิ่งประดิษฐ์

 

          เงื่อนไขทุน

 

              1. ตอบแทนให้แก่ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ในอัตราร้อยละ 20 ของเงินรางวัลที่ได้รับต่อชิ้นแต่ไม่เกิน 20,000 บาท

              2. ต้องเสนอหลักฐานแสดงการได้รับเงินรางวัลให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเพื่อเสนออธิการบดีอนุมัติ

              3. ยื่นขอรับการสนับสนุนที่กลุ่มงานส่งเสริมและจัดการงานวิจัย ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา

 

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

 

               ตลอดปีงบประมาณ

 

          มูลค่าทุน

 

               ตอบแทนในอัตรา 20% ของเงินรางวัลที่ได้รับ/ชิ้น แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

 

          เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 

              1. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2544

 

          แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

              • ใบสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ (วจ.3)