ทุนโครงการจัดทำโปรแกรม/Application on Mobile for Aging Society

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่สร้างผลงาน/นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุบนระบบโทรศัพท์มือถือหรือบนเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาปริญญาตรี มีทักษะด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

 

          เงื่อนไขทุน

 

              1. เป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

              2. โปรแกรม/Application สำหรับผู้สูงอายุ

              3. มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

              4. สมัคร ที่คุณปวีณา มงคลพงศ์สิริ Email Address: paweena@sit.kmutt.ac.th โทร.0-2470-9815

              5. รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ (หลังอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการประมาณ 3 เดือน)

 

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

 

               สมัครได้ตั้งแต่ปัจจุบัน จนสิ้นสุดโครงการ

 

          มูลค่าทุน

 

               ทุนการศึกษา 5,000 บาทต่อ 1 ชิ้นงาน

    

          แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

              • แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุนการจัดทำโปรแกรม Applicationเพื่อผู้สูงอายุ

 

          ติดต่อ

 

               ปวีณา มงคลพงศ์สิริ

               โทร. 02-470-9815

               paweena@sit.kmutt.ac.th