ทุนเพชรพระจอมเกล้า “ส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดีเด่น”

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพและความสามารถมีความพึงพอใจและใฝ่รู้ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

 

          เงื่อนไขทุน

 

              1. เป็นผู้มีความประพฤติดี สามารถศึกษาให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ กำหนดมีความพร้อมและยินดีที่จะช่วยและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

              2. ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในระดับปริญญาตรีและได้รับการคัดเลือกให้ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกและให้ได้รับทุน

              3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 และได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และให้ได้รับทุน

              4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้วย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 และได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและให้ได้รับทุน

             

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

 

               มิ.ย. และ พ.ย

 

          มูลค่าทุน

 

               ทุนละ 45,000 บาทต่อปีการศึกษา ตามระยะเวลาในหลักสูตร

 

          แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

              ใบสมัคร “ทุนส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดีเด่น”

              สำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร. 0-2470-8154, 0-2470-8340-1

 

          รายชื่อผู้ได้รับทุน

 

               ประจำปี 2555

               ประจำปี 2554

               ประจำปี 2553