ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ระหว่างปี 2556 ถึง ปี 2559)

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               สนับสนุนการศึกษา ค่าบำรุง และ ค่าหน่วยกิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก (วิทยานิพนธ์)

 

          เงื่อนไขทุน

 

              1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามที่หลักสูตร M.Sc. CS กำหนดโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25

              2. ต้องลงทะเบียนเรียนในแผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต) ของหลักสูตร M.Sc. CS

              3. ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องเพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษา

              4. ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามที่หลักสูตรฯ ระบุไว้

              5. การพิจารณาให้ทุนนักศึกษาจะประเมินจากความก้าวหน้าของงานและการเรียนเป็นรายภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการที่ทางคณะฯได้จัดตั้งขึ้น

              6. ถ้านักศึกษาไม่สามารถจบการศึกษาได้จะต้องชดใช้ทุนทั้งหมด (โดยไม่มีดอกเบี้ย)เท่ากับจำนวนทุนที่รับไปแล้ว

              7. ทุนจะให้ต่อเนื่องเท่ากับระยะเวลาของหลักสูตร 2 ปีเท่านั้น

              8. นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนจบได้ตามเวลาดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อไปด้วยตนเอง หรือ อาจเป็นไปตามที่คณะกรรมการที่ทางคณะฯจัดตั้งขึ้นเห็นชอบ

 

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

 

               ก่อนเปิดภาคการศึกษา 3 เดือน ทุกภาคการศึกษา

 

          มูลค่าทุน

 

               สนับสนุนค่าบำรุงและค่าหน่วยกิตตลอดระยะเวลา 2 ปี ไม่เกิน 153,000 บาท

 

          เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 

              1. ใบสมัครเพื่อศึกษาวิจัยในแผน ก. วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว

              2. ใบรับรองผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (transcript)

              3. ประวัติย่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์หรือผลงานในการทํางาน (Resume)

 

          ติดต่อ

 

               ปวีณา มงคลพงศ์สิริ

               โทร. 02-470-9815

               paweena@sit.kmutt.ac.th