ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               สนับสนุนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์บทความในวารสารและหรือการประชุมวิชาการที่คณะเห็นชอบ

 

          เงื่อนไขทุน

 

              1. นักศึกษาระดับปริญญาโท–เอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

              2. ต้องมีชื่ออาจารย์ในคณะฯ ร่วมในบทความวิชาการ

              3. ผลงานตีพิมพ์ เป็นส่วนหนึ่งความต้องการเพื่อใช้สำเร็จการศึกษา

              4. ผ่านการพิจารณามาตรฐานแหล่งตีพิมพ์โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก และ/หรือจากแหล่งฐานข้อมูลวารสารและประชุมวิชาการที่คณะกำหนด

 

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

 

               ก่อนนักศึกษาเสนอบทความวิชาการในวารสารหรือการประชุมวิชาการ 2 เดือน

 

          มูลค่าทุน

 

               ค่าลงทะเบียนตามจ่ายจริง

 

          เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 

              1. ใบสมัครเพื่อศึกษาวิจัยในแผน ก. วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

              2. เอกสารใบตอบรับในวารสารและหรือการประชุมวิชาการ

              3. เอกสาร reviewer อย่างน้อย2 คน

              4. เอกสารลงทะเบียนในวารสารและหรือการประชุมวิชาการ

 

          แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

              • บันทึกข้อความขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ

 

          ติดต่อ

 

               ปวีณา มงคลพงศ์สิริ

               โทร. 02-470-9815

               paweena@sit.kmutt.ac.th