ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต (เฉพาะแผนการวิจัย)

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท ทุกหลักสูตรที่ศึกษาใน แผน ก.

 

          เงื่อนไขทุน

 

              1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

              2. มีความคืบหน้าของการทำวิจัยมาแล้ว อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

              3. การดำเนินงานวิจัยของนักศึกษามีผลงานความคืบหน้าในเกณฑ์ดีมากดี

              4. การพิจารณาทุนยกเว้นหน่วยกิตไม่เกิน 9 หน่วยกิต (ไม่รวมหน่วยกิตที่ลงซ้ำ)

 

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

 

               ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 เดือน

 

          มูลค่าทุน

 

               จำนวนเงิน ยกเว้นหน่วยกิต ไม่เกิน 9 หน่วยกิตของแต่ละหลักสูตร

 

          แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

              • ใบสมัครเพื่อศึกษาวิจัยในแผน ก. วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

          ติดต่อ

 

               ปวีณา มงคลพงศ์สิริ

               โทร. 02-470-9815

               paweena@sit.kmutt.ac.th

 

          รายชื่อผู้ได้รับทุน

 

               รายชื่อผู้ได้รับทุนตั้งแต่ 2554 - 2556

           

 

AttachmentSize
MSc PhDApplication form_20150506.doc164.5 KB