กองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

 

          เป็นกองทุนการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัย ฯ ได้จัดตั้งสำหรับนักศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยทุนประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 

          ทุนเพชรพระจอมเกล้า

 

                   เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีศักยภาพและความสามารถมีความพึงพอใจและใฝ่รู้ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด แบ่งเป็น

 

                    1. ทุนเพชรพระจอมเกล้าส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการพิเศษ

 

                    2. ทุนเพชรพระจอมเกล้าส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้าน

 

          ทุนอุดหนุนนักศึกษา

 

          ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา

 

          ทุนจ้างงาน

 

          ทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย

 

          ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร

 

                   เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มีศักยภาพและความสามารถใฝ่รู้และมีฉันทะ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือ

 

                    1. ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับงานวิชาการหรืองานวิจัย

 

                    2. ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร เพื่อเป็นรางวัลสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 

                            2.1 ทุนส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดีเด่น

 

                            2.2 ทุนส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้านดีเด่น