ทุนทั่วไป

 

          เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

 

 

          ทุนให้เปล่า

 

 

 

          ทุนดอกผลจากเงินบริจาค