ทุนจ้างงานภาคฤดูร้อน

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               เป็นทุนการศึกษาที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ทำให้มีใจรักในการทำงาน รู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคการศึกษาให้เป็นประโยชน์ รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้พิเศษในช่วงปิดภาคการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนานักศึกษา

 

          เงื่อนไขทุน

 

              1. เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

              2. นักศึกษาต้องผ่านการศึกษามาแล้ว 1 ภาคการศึกษา

              3. มีความประพฤติดีและสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่คณะกำหนด

 

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

 

               ทุกภาคฤดูร้อน

 

          มูลค่าทุน

 

               โปรดติดตามประกาศอีกครั้ง

 

          เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 

              1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

              2. ใบรายงานผลการเรียนสะสม

              3. สำเนาบัตรนักศึกษา

              4. สำเนาบัญชีธนาคาร

 

          แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

              • ใบสมัครทุนจ้างงานภาคฤดูร้อน

 

              • ใบลงเวลาการปฏิบัติงาน

 

 

          ติดต่อ

 

               วิชชุดา เต๊ะดอเลาะ

               โทร. 02-470-9866

               vichchuda@sit.kmutt.ac.th