ทุนกิจกรรมดีเด่น

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบันของคณะหรือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากคณะไปแล้วไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ที่มีผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ ซึ่งผลงานนั้นจะต้องเป็นผลงานที่จัดทำในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลงาน สื่อประกอบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

 

          เงื่อนไขทุน

 

              1. เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

              2. นักศึกษาต้องผ่านการศึกษามาแล้ว 1 ภาคการศึกษา

              3. เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ตามที่คณะพิจารณาเห็นสมควร

 

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

 

               รับสมัครช่วงเริ่มเปิดภาคการศึกษาของทุกภาคการศึกษา

 

          มูลค่าทุน

 

               ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา

 

          เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 

              1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

              2. หลักฐานการได้รับรางวัล และเอกสารสรุปผลการแข่งขัน

              3. สำเนาบัตรนักศึกษา

              4. สำเนาบัญชีธนาคาร

 

          แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

              • ใบสมัครสำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

              • ใบสมัครสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

          ติดต่อ

 

               วิชชุดา เต๊ะดอเลาะ

               โทร. 02-470-9866

               vichchuda@sit.kmutt.ac.th