ทุนจ้างงาน

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               เป็นทุนการศึกษาที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ทำให้มีใจรักในการทำงาน รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้พิเศษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนานักศึกษา

 

          เงื่อนไขทุน

 

              1. เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

              2. นักศึกษาต้องผ่านการศึกษามาแล้ว 1 ภาคการศึกษา

              3. มีผลการเรียนค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25

              4. มีความประพฤติดีและสามารถปฎิบัติงานได้ตามที่คณะกำหนด ภายในภาคการศึกษานั้น

 

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

 

               รับสมัครช่วงเริ่มเปิดภาคการศึกษาของทุกภาคการศึกษา

 

          มูลค่าทุน

 

               โปรดติดตามประกาศในแต่ละภาคการศึกษาอีกครั้ง

 

          เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 

              1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

              2. ใบรายงานผลการเรียนสะสม

              3. สำเนาบัตรนักศึกษา

              4. สำเนาบัญชีธนาคาร

 

          แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

              • ใบสมัครสำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

              • ใบสมัครสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

              • ใบลงเวลาการปฏิบัติงาน

 

          ติดต่อ

 

               วิชชุดา เต๊ะดอเลาะ

               โทร. 02-470-9866

               vichchuda@sit.kmutt.ac.th

 

AttachmentSize
WorkReport_1.pdf135 KB
IT_WorkApply_1.pdf107.39 KB
CS_WorkApply_1.pdf64.04 KB