ทุนเรียนดี

 

          เกี่ยวกับทุน

 

               เป็นทุนการศึกษาที่คณะจัดสรรให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีในแต่ละภาคการศึกษา โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีความประพฤติดี

 

          เงื่อนไขทุน

 

              1. เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

              2. มีผลการเรียนค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

              3. มีผลการเรียนค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 (สำหรับนักศึกาารหัส 57 เป็นต้นไป)

4. สามารถปฏิบัติงานบางอย่างตามที่คณะมอบหมาย

 

 

          ช่วงระยะเวลาขอรับทุน

 

               รับสมัครช่วงเริ่มเปิดภาคการศึกษาแรกของทุกปีการศึกษา

 

          มูลค่าทุน

 

               โปรดติดตามประกาศในแต่ละปีการศึกษาอีกครั้ง

 

          เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 

              1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

              2. ใบรายงานผลการเรียนสะสม

              3. สำเนาบัตรนักศึกษา

              4. สำเนาบัญชีธนาคาร

 

          แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

              • ใบสมัครสำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

              • ใบสมัครสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

          ติดต่อ

 

               วิชชุดา เต๊ะดอเลาะ

               โทร. 02-470-9866

               vichchuda@sit.kmutt.ac.th