ขอความร่วมมือนักศึกษาป.ตรี ที่จะสำเร็จการศึกษา กรอกแบบสอบถามก่อนรับ Transcript

ขอความร่วมมือนักศึกษาป.ตรี IT และ CS ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555
กรอกแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหลักสูตร (ระดับบปริญญาตรี รหัส 52)
ก่อนนักศึกษาจะรับ Transcript ที่งานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 11-30 มิถุนายน 2556
Link http://www.sit.kmutt.ac.th/questionnaire/cur/