- โครงสร้างหลักสูตรตลอด 4 ปีต้องเรียนอะไรบ้าง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาตามหลักสูตรนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต จึงจะสำเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดย่อๆ ดังนี้
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 22 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเฉพาะด้าน 95 หน่วยกิต
- หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 การศึกษาตามหลักสูตรนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต จึงจะสำเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดย่อๆ ดังนี้
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเฉพาะด้าน 99 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต