- วิชาที่ต้องสอบมีวิชาอะไรบ้าง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบข้อเขียน 4 วิชา
1. ภาษาอังกฤษ
2. คณิตศาสตร์
3. ความรู้ด้าน IT
4. Logic IT
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกทุกประเภท จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ