- กำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร 4 ปี) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อใด?

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปีนี้ หนึ่งปีการศึกษา จะมีการรับสมัครทั้งหมด 3ครั้งด้วยกัน ดังนี้ 
1.โควตา มี 2 ประเภท คือ โควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ โดยต้องเป็นโรงเรียนที่มีสัญญากับ มจธ. ถึงจะสมัครได้ เริ่มรับสมัครช่วงเดือน สิงหาคม
2.โครงการคัดเลือกตรง มหาวิทยาลัย ฯ จะเปิดรับสมัครช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยสมัครตรงกับมหาวิทยาลัย 
3.Admission โดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือที่เรียกว่า Entrance รับสมัครช่วงเดือนเมษายนทุกปี