- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณเท่าไหร่

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ 340,000 มีรายละเอียด ดังนี้

 

สัญชาติไทย

1. ค่าบำรุงการศึกษา / ภาค

12,000.- บาท

2. ค่าลงทะเบียน / หน่วยกิต

1,800.- บาท

3. ค่าประกันอุบัติเหตุ / ปี

200.- บาท

 
หมายเหตุ : ปีละ 2 ภาคการศึกษา 
อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-4709857
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ค่าบำรุงการศึกษา / ภาค            12,000 บาท
2. ค่าลงทะเบียน / หน่วยกิต          1,200 บาท
3. ค่าประกันอุบัติเหตุ / ปี                 200 บาท
หมายเหตุ: ปีละ 2 ภาคการศึกษา
อัตราค่าบุรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-4709857