- คุณสมบัติของผู้สมัครโดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT PAT เป็นอย่างไร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / สายศิลป์-คำนวณ เท่านั้นโครงการนี้ไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำ หมายถึง ต้องมีคะแนน แต่ไม่ได้กำหนดขั้นต่ำ เพื่อนำไปคิดค่าน้ำหนักในการเรียกเข้าสัมภาษณ์ รายละเอียด ดังนี้
GPAX  ค่าน้ำหนัก 5%
GPA วิทยาศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 5%
GPA คณิตศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 5%
GPA ภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 5%
GAT (ตอนที่ 1) ค่าน้ำหนัก 15 %
GAT (ตอนที่ 2) ค่าน้ำหนัก 15%
PAT 1 (คณิตศาสตร์) ค่าน้ำหนัก 20%
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) ค่าน้ำหนัก 10%
PAT 3 (วิศวกรรมศาสตร์) ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนนเพื่อประกอบการพิจารณาได้