- คุณสมบัติผู้สมัครโครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดีเป็นอย่างไร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. รับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น  
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75 
3. มีคะแนนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่น้อยกว่า 2.70
4. มีทดสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ, ความรู้ด้าน IT และ Logic IT
5. มีสอบสัมภาษณ์