- การลงทะเบียนต่ำกว่า หรือเกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนด ปฏิบัติอย่างไร

 
นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนต่ำกว่าหรือเกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนด ต้องได้รับอนุมัติจากประธานสายวิชา โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. กรณีนักศึกษาที่มีสภาพวิทยาทัณฑ์ ต้องอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
2. นักศึกษาสภาพปกติ อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนวิชาตกค้าง หรือวิชาอื่นๆ ได้อีก 1 รายวิชา โดยได้รับการอนุมัติจากประธานสายวิชา