- การถอนรายวิชา

1. การถอนรายวิชาใหห้กระทำได้หลังการสอบกลางภาค จนถึงก่อนสอบปลายภาค 3 สัปดาห์
2. ต้องได้รับความเห็นชอบจากอ.ที่ปรึกษาและอ.ผู้สอน
3. เงื่อนไขการขอถอนรายวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
4. การถอนรายวิชา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้
5. ภาคฤดูร้อนไม่สามารถถอนรายวิชาได้