- การขอลดรายวิชา

1. การขอลดรายวิชาให้กระทำได้ก่อนวันแรกของการสอบกลางภาค
2. ต้องได้รับความเห็นชอบจากอ.ที่ปรึกษา
3. เมื่อลดรายวิชา หน่วยกิตต้องไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
4. การลดรายวิชา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้
5. ภาคฤดูร้อนไม่สามารถลดรายวิชาได้