- คุณสมบัติผู้สมัครเป็นอย่างไร

- ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น 
- ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา 
- ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รับผู้สำเร็จปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง อาทิ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น