- การเพิ่ม-ลด และถอนรายวิชา ปฏิบัติอย่างไร

การขอเพิ่มรายวิชา
1. การขอเพิ่มรายวิชาให้กระทำภายใน 2 สัปดาห์แรก นับตั้งแต่การเปิดภาคการศึกษาปกติ
2. การขอเพิ่มรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอ.ที่ปรึกษา
3. เมื่อเพิ่มรายวิชาจำนวนหน่วยกิต ต้องไม่เกิน 19 หน่วยกิต
4. การขอเพิ่มรายวิชาจะต้องไม่มีชั่วโมงเรียนหรือชั่วโมงสอบซ้อนกัน ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
5. ภาคฤดูร้อนไม่สามารถทำการเพิ่มรายวิชาได้