- การลงทะบียนเรียนต่างสถาบันปฏิบัติอย่างไร

ในภาคการศึกษาใดที่มหาวิทยาลัยไม่เปิดสอนรายวิชาที่นักศึกษาต้องการลง ทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถไปลงทะเบียนในรายวิชาเดียวกันหรือเนื้อหาใกล้เคียงกันยัง สถาบันอุดมศึกษาอื่นของรัฐได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ทำคำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างสถาบัน ผ่านอ.ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และคณบดี โดยระบุเหตุผลและรายละเอียดในการขอลงทะเบียน
2. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ส่วนทะเบียนและประเมินผลจะส่งคำร้องของนักศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยแห่งนั้น เพื่อให้ตอบรับการลงทะเบียนเรียนซึ่งนักศึกษาสามารถขอถ่ายสำเนาจดหมาย นำส่งไปยื่นด้วยตนเองได้เช่นกัน
3. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่นักศึกษาไปขอลงทะเบียนยังสถาบันอื่น ที่มหาวิทยาลัยด้วย เพื่อที่จะได้บันทึกการลงทะเบียน 
4. เมื่อสิ้นสุดภาคการเรียนทางมหาวิทยาลัยนั้น จะจัดส่งผลการสอบมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี