- การขอเทียบรายวิชา ปฏิบัติอย่างไร

นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชาที่กำหนด ไว้ตามหลักสุตรได้ จะขอเปลี่ยนรายวิชาเรียนให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ขอรับใบคำร้องขอเปลี่ยน / เทียบรายวิชาเรียน (ท.23) 
2. กรอกรายละเอียดในใบคำร้อง พร้อมระบุเหตุผล
3. ให้นักศึกษาทำสำเนาสังเขปวิชา (Course Description) ของรายวิชาทั้ง 2 แนบกับคำร้องด้วย
4. ยื่นคำร้องต่อคณะฯ ผ่านความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และคณบดี
5. เมื่อผ่านการอนุมัติจากคณะฯ แล้วรายวิชาที่ขอเทียบจะสามารถแทนที่รายวิชาตามหลักสูตรในใบรายงานผลการศึกษา