- กรณีวิชาเรียนสอบซ้อนกัน ปฏิบัติอย่างไร

ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร และสามารถจบการศึกษาได้ภายในภาคการศึกษานั้น อาจลงเบียนรายวิชาเฉพาะที่มีชั่วโมงสอบซ้อนกันได้ โดยได้รับการยินยอมจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำวิชา และประธานสายวิชา โดยนักศึกษาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา