- ขั้นตอนการย้ายคณะฯ / ภาควิชา / สาขาวิชา ปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอนการย้ายคณะฯ / ภาควิชา / สาขาวิชา ปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษาขอใบคำร้องทั่วไป (ท.01) 
2. นักศึกษากรอกข้อความเรื่องการย้ายคณะฯ เรียนคณะกรรมการประจำคณะฯ และระบุเหตุผลในการขอย้าย
3. นักศึกษาแนบผลการศึกษา ทั้ง 2 ภาคการศึกษา หรือภาคการศึกษาล่าสุด
4. ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
5. ยื่นคำร้องที่คณะฯ คณะฯ จะดำเนินการเสนอเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจำคณะฯ 
6. นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้าย ให้มารับคำร้องได้ที่ส่วนทะเบียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการขอย้ายที่กองคลังจำนวน 200 บาท