- มีผลการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์เท่าไร จึงจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี มีผลการศึกษาตามเกณฑ์ต่อไปนี้ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที
1. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.25 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
2. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 ในภาคการศึกษาที่ 2
3. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 สองภาคการศึกษาต่อเนื่อง นับจากภาคการศึกษาที่ 3 (ปี 2 เทอม 1)
4. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่อง นับจากภาคการศึกษาที่ 3 (ปี 2 เทอม 1)